Financiën

Inleiding

Dit overzicht is bedoeld om een tussenstand te geven van de financiële effecten van de tweemaandsrapportage november-december 2018. We geven hier een samenvatting weer van alle bekende financiële mutaties per programma/ taakveld en het effect daarvan op het verwacht rekeningresultaat 2018. De financiële mutatie geven we weer met een V (voordeel) en een N (nadeel). De toelichting op de mutatie leest u door op het symbool V te klikken onder het icoontje.  Indien een verrekening met een reserve plaatsvindt, geven we de gevolgen weer voor de desbetreffende reserve.

Tot slot nemen we de ontwikkeling van de investeringskredieten op en het verloop van de weerstandsratio.

Wat zijn de mutaties per taakveld van programma Inwonerzaken?
TaakveldOnderwerpMutatie 2018V / NInc / Str
Geen melding0NINC
Mutaties saldo lasten programma InwonerzakenV
Geen melding0VINC
Mutaties saldo baten programma InwonerzakenV
Mutaties saldo programma Inwonerzaken0V

Wat zijn de mutaties per taakveld van programma Ruimte?
TaakveldOnderwerpMutatie 2018V / NInc / Str
Crisisbeheersing en brandweerBijdrage Veiligheidsregio Gelderland-Zuid41.750NINC
Op de post in de begroting ten behoeve van de VRGZ constateren wij een tekort van ca € 42.000. € 7.000,- daarvan is te herleiden naar de herverdeeleffecten van de begroting tussen de gemeenten onderling. Daarnaast hebben wij een zienswijze ingediend op de concept-begroting in 2018. We hadden verwacht hiermee de begroting met € 35.000,- naar beneden bij te kunnen stellen en hadden dit al verwerkt in onze eigen begroting. De zienswijze is echter niet toegekend, waardoor de begroting met € 35.000,- moet worden opgehoogd.
Mutaties saldo lasten programma Ruimte41.750N
Wonen en bouwenOmgevingsDienst Rivierenland (bijdrage en leges)150.000VINC
In het laatste kwartaal heeft de ODR een groot aantal ingediende vergunningaanvragen in behandeling genomen, respectievelijk afgehandeld. Als gevolg hiervan hebben we meer legeskosten (ca. € 200.000,-) ontvangen. Door de extra aanvragen is er echter ook meer inzet van de ODR gevraagd dan begroot. Dit brengt extra kosten met zich mee. Per saldo verwachten we een voordeel van € 150.000,-.
Mutaties saldo baten programma Ruimte150.000V
Mutaties saldo programma Ruimte108.250V
De totale lasten van programma Ruimte nemen met € 41.750,- toe. De totale baten van programma Ruimte nemen met € 150.000,- toe. Per saldo een positieve mutatie van € 108.250,-.
Wat zijn de mutaties per taakveld van programma Bedrijfsvoering?
TaakveldOnderwerpMutatie 2018V / NInc / Str
BestuurPensioenverplichtingen wethouders43.500NINC
Wij hebben een actuele berekening laten maken voor alle pensioenverplichtingen per 31-12-2018 van de huidige en voormalige wethouders. Uit deze berekening blijkt dat de voorziening per 31-12-2018 € 1.510.354,- moet zijn. De voorziening is op dit moment € 43.613,- lager. Dit verschil moet ten laste van het exploitatiesaldo extra worden gestort in deze voorziening.
Mutaties saldo lasten programma Bedrijfsvoering43.500N
Geen melding0VINC
Mutaties saldo baten programma BedrijfsvoeringV
Mutaties saldo programma Bedrijfsvoering43.500N
De totale lasten van programma Bedrijfsvoering nemen met € 43.500,- toe. De totale baten van programma Bedrijfsvoering blijven gelijk. Per saldo een negatieve mutatie van € 43.500,-.

Het gevolg voor het verwacht rekeningresultaat 2018 is:

Mutatie 2018

% afwijking t.o.v. programmatotaal

V / N

Vastgesteld begrotingssaldo na tweemaands-
rapportage september-oktober 2018

33.000

V

Mutatie programma Inwonerszaken

0

    0%

Mutatie programma Ruimte

108.250

0,84%

V

Mutatie programma Bedrijfsvoering

43.500

0,15%

N

Mutatie begroting

64.750

V

Verwacht rekening resultaat 2018 na tweemaands-
rapportage november-december

97.750

V

Ontwikkeling ratio weerstandsvermogen

Bij de behandeling van de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing zegden we u toe de ontwikkeling ratio weerstandsvermogen op te nemen in de tweemaandsrapportages.
De huidige ratio van 2,00 (uitstekend) is ten opzichte van de vorige rapportage niet gewijzigd.